Občanské sdružení Clary

Úvodní stránka

Aktuality

O nás

Členové

Stanovy

Historie lesoparku

Naše projekty

Akce

Databáze objektů

Kniha vzkazů

Kontakt

O webu

Stanovy občanského sdružení Clary

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Občanské sdružení Clary (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na ochraně stavebních a jiných památek (dále jen památek), přírody a krajiny v oblasti Podyjí, zejména pak v okolí státního zámku a obce Vranov nad Dyjí. Občanské sdružení je právnickou osobou.

Čl II.

Sídlo sdružení

Sídlo sdružení je ve Vranově nad Dyjí, Havlíčkovo nábřeží 283.

Čl. III.

Založení a vznik sdružení

(1) Sdružení je založeno dnem schválení těchto stanov ustavující valnou hromadou a vzniká dnem registrace sdružení.

(2) Ustanovuje se čtyřčlenný přípravný výbor, který je tvořen ze zakládajících členů sdružení a který bude až do vytvoření orgánů sdružení jednat jeho jménem.

Čl. IV.

Členství ve sdružení

(1) Členem sdružení Clary se může stát každá fyzická osoba, která má zájem se aktivně podílet na ochraně památek, přírody a krajiny v oblasti Podyjí a souhlasí se stanovami sdružení. Její členství ve sdružení vzniká na základě rozhodnutí výboru.

(2) Člen sdružení má právo podílet se na řízení sdružení, zejména je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a hlasovat na ní, má právo volit a být volen do orgánů sdružení, podávat návrhy, kontrolovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků sdružení, nahlížet do dokladů sdružení a být informován o všech záležitostech sdružení na valné hromadě. Člen sdružení má povinnost se aktivně podílet na činnosti sdružení, dodržovat stanovy sdružení a nevystupovat jménem sdružení bez vědomí členů výboru sdružení.

(3) Na návrh výboru sdružení může valná hromada sdružení zvolit své čestné členy. Čestný člen má práva člena sdružení. Povinnostmi řádného člena je čestný člen vázán pouze tehdy, jestliže projevil zájem o funkci v některém z orgánů sdružení a do této funkce byl také zvolen.

(4) Členství ve sdružení zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru sdružení

b) rozhodnutím valné hromady o zániku členství

c) zánikem sdružení

Čl. V.

Cíle činnosti

Činnost sdružení je zaměřena zejména na :

a) ochranu památek, přírody a krajiny v oblasti Podyjí,

b) postupnou regeneraci areálu bývalého vranovského lesoparku včetně jeho zpřístupnění veřejnosti.

Čl. VI.

Formy činnosti

Formou činnosti sdružení je zejména:

a) pořádání společenských, vzdělávacích a jiných akcí na podporu péče o kulturní památky a ochrany přírody a v zájmu propagace regionu Podyjí,

b) spolupráce s různými státními i jinými organizacemi v zájmu realizace cílů sdružení,

c) účast ve správních a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany kulturních památek, přírody a krajiny,

d) organizace petičních aktivit na ochranu kulturních památek a přírody.

Čl. VII.

Orgány sdružení

Orgány sdružení tvoří valná hromada, výbor a předseda. Orgány sdružení jsou voleny valnou hromadou, která se bude konat ve lhůtě 90 dnů ode dne registrace sdružení. Ustavující valná hromada toliko schvaluje stanovy sdružení.

Čl. VIII.

Valná hromada

(1) Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení. K výhradním oprávněním valné hromady patří:

a) schvalování stanov a jejich změn, schvalování nebo odmítnutí rozhodnutí výboru nebo předsedy,

b) volba ostatních orgánů sdružení a řešení sporů mezi nimi,

c) rozhodování o zrušení, sloučení nebo rozdělení sdružení,

d) schvalování plánu činnosti a finančního rozpočtu sdružení,

e) rozhodování o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují stanovy.

(2) Valná hromada je svolávána předsedou sdružení, nebo výborem sdružení v případě, že tak neučiní předseda sdružení. Valná hromada je svolávána nejméně jednou za rok nebo kdykoliv na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů. V případě, že valnou hromadu nesvolá ani předseda, ani výbor sdružení do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání valné hromady podanou jednou třetinou členů, mohou svolat valnou hromadu tito členové sami.

(3) Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové sdružení. Členové výboru jsou povinni se zúčastnit valné hromady. Valné hromady se mohou podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu valné hromady.

(4) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Přitom každý člen sdružení disponuje jedním hlasem. O schválení návrhů rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

(5) O konání valné hromady se pořizují písemné zápisy, které obsahují průběh valné hromady, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o valných hromadách se uschovávají po celou dobu trvání sdružení.

Čl. IX.

Výbor sdružení

(1) Výbor sdružení je pětičlenný. Tvoří jej předseda, místopředseda, jednatel, zapisovatel a pokladník. Členové výboru sdružení jsou voleni valnou hromadou na dobu dvou let. Do řádného zvolení výboru valnou hromadou plní jeho funkci výbor přípravný.

(2) Výbor sdružení rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady a předsedy. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů, přičemž každý člen má jeden hlas.

(3) Jednatel má právo zastupovat sdružení ve vztazích se třetími osobami na základě pověření předsedy.

(4) Zapisovatel je povinen pořizovat zápis o každé schůzi výboru a vést průběžnou evidenci zápisů. Tato povinnost se obdobně vztahuje i na schůze valné hromady.

Čl. X.

Předseda sdružení

(1) V čele sdružení stojí předseda, který je statutárním orgánem zastupujícím sdružení vůči třetím osobám ve všech věcech. Stejnými oprávněními je nadán i místopředseda sdružení v případě, že předseda nemůže dočasně vykonávat svou funkci nebo obdrží-li pokyn k zastupování přímo od předsedy. Předseda sdružení je odpovědný valné hromadě.

(2) Předseda sdružení uskutečňuje usnesení valné hromady a koordinuje činnost výboru, jehož je členem. Přitom je povinen při řízení záležitostí sdružení postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu, stanov sdružení a s usneseními valné hromady.

(3) Předseda sdružení je povinen poskytovat informace členům sdružení na valné hromadě o otázkách hospodaření sdružení. Na konci roku je povinen vypracovat spolu s pokladníkem zprávu o stavu hospodaření sdružení.

Čl. XI.

Zásady hospodaření

(1) Prostředky sdružení tvoří příspěvky, dotace, dary a výnosy z vlastní činnosti. Při svém hospodaření je sdružení povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

(2) Správu majetku a hospodaření sdružení provádí pokladník. Pokladník zajišťuje i průběžné vedení účetní evidence, jíž je povinen na základě výzvy kdykoliv předložit k nahlédnutí kterémukoliv členu sdružení.

(3) Pokladník je povinen vypracovat na konci roku spolu s předsedou zprávu o stavu hospodaření sdružení. Účetní uzávěrka musí být předložena ke schválení valné hromadě do každého 31. ledna roku následujícího po ukončení předchozího roku.

(4) Návrh rozpočtu sdružení připravuje výbor a schvaluje valná hromada.

(5) Do 15 dnů od registrace zřídí sdružení pro účely hospodaření sdružení běžný bankovní účet. Správou tohoto účtu bude pověřen pokladník.

Čl. XII.

Zánik sdružení

Sdružení zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění. V případě zániku sdružení se provede likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.

Čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

(1) Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/ 1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Tyto stanovy byly schváleny na ustavující valné hromadě konané dne 14. 12. 2002 ve Znojmě a nabývají účinnosti dnem registrace sdružení.